1. ระบบบริหารการจัดการองค์กร สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย

  • 1.2 SAT ERP (MS Dynamic AX) การวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร งานวางแผน งานผลิต งานขาย งานทรัพยากรมนุษย์ งานบัญชี การเงิน
  • 1.3 SAT Intelligent/Oracle OBIEE โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ระดับสูง
  • 1.4 SAT BPM & Document Management การจัดการกระบวนการธุรกิจและการจัดการระบบเอกสาร
  • 1.5 SAT IT Helpdesk & Desktop Management โปรแกรมช่วยเหลือในการทำงาน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ระบบและระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. ระบบการรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออก ภายในอาคารของสำนักงาน องค์กร สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย

  • 2.1 SAT CCTV & Access Control ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบควบคุมการ เข้า – ออก ภายในอาคาร (Access Control)

3. ระบบควบคุมการผลิตและระบบออกอากาศสถานีทีวีกีฬา T-Sports Channel การกีฬาแห่งประเทศไทย

  • 3.1 SCR (Studio Control Room) ระบบควบคุมการผลิตรายการเพื่อออกกาศ แสง สี เสียง
  • 3.2 MCR (Master Control Room) ระบบควบคุมการออกอากาศเพื่อการเผยแพร่

4. IT Service ทีมงานฝ่ายเทคนิคให้บริการด้านไอที

5. Construction Consult & SCADA สำรวจ ดูแล และให้คำปรึกษาทางด้านก่อสร้าง, ระบบป้ายโฆษณา 400 จุด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

6. RACD MIS system ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือระบบที่รวมรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ

7. Telecom Management software for MOI โปรแกรมการจัดการโทรคมนาคม สำหรับกระทรวงมหาดไทย

  • 7.1 การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
  • 7.2 การบริหาร รับ-ส่ง ข้อมูลบนดาวเทียม

8. ระบบพยากรณ์และรายงานอากาศ กรมอุตุวิทยา